Σπουδές

Μαθήματα

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε ποσοστό 20% κατ’ ελάχιστο (προαιρετικά) και με μέσα εξ’ αποστάσεως σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης σε ποσοστό 80% κατά μέγιστο, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 3γ και το άρθρο 30, παρ. 3, του Ν. 4485/17. Η διά ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής σε δύο ολιγοήμερες συναντήσεις στην αρχή των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.


Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (τρία σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα Α’ και Β’ ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικά έξι υποχρεωτικά μαθήματα), η επιτυχής εξέταση σε 2 κατ’ επιλογήν μαθήματα (και ειδικότερα η επιτυχή εξέταση σε τουλάχιστον ένα από τα δύο προσφερόμενα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διπλωματική Εργασία είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας (link).

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Πανεπιστημίου Αιγαίου (link)