Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία"

Καλώς ήρθατε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
"Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία"
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει τίτλο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΥΖΩΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 2329/τ.Β’/15.06.2020). 


Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Υγείας του Ανθρώπου.


Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην θεματική «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία».


Σε ποιούς απευθύνεται

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ποικίλης συναφούς εξειδίκευσης, όπως:

Τρόπος Παρακολούθησης Μαθημάτων

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε ποσοστό 20% κατ’ ελάχιστο και με μέσα εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε ποσοστό 80% κατά μέγιστο, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 3γ και το άρθρο 30, παρ. 3, του Ν. 4485/17. Η διά ζώσης διδασκαλία πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής σε δύο ολιγοήμερες συναντήσεις στο τέλος ή στο μέσον των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Μαθησιακά αποτελέσματα – επιτεύγματα απόφοιτων

FacebookYouTubeLinkedInTwitter